Electric Red

Golden Mask Festival 2022 {Identity}

Design
Nastya Vishnyakova
Svyat Vishnyakov
Animation
Anton Zazersky
Photos
Olya Goreva {Street photography}
Ksenia Belolutskaya {Object shooting}
Katerina Povzner {Photographer's assistant}
Typefaces
Cofo Kak {Contrast Foundry}
Cofo Sans {Contrast Foundry}
Music
Jan Amit