Electric Red

Strelka Press {Books}

Art Direction
Nastya Vishnyakova
Anna Kulachek
Design
Nastya Vishnyakova
Anna Kulachek
Dasha Luchinina
Ilias Lochinov
Natasha Gutsan
Management
Julia Figlovskaya
Anna Yemets
Kate Leonova
Strelka Press
Andrey Kurilkin
Ivan Sorokin
Maria Goncharova
Dmitry Beglyarov
Typefaces
Fugue {Radim Peshko}
William {Typotheque}